10- لیست ها در پایتون

تمرین بخش دهم:

لیست ها در پایتون بخش اول

دو لیست تعریف کنید شامل نام و جمعیت 5  کشور مختلف، و نمودار جمعیتی آن ها را به شیوه ویدئو رسم کنید.

از اینترنت می توانید آمار را در بیاورید.

مثال:

Brazil: **********

Iran: *******

Usa: ***************

دو لیست تعریف کنید شامل نام و نمره 5 دانش آموز، سپس با نمودار نمره هر فرد را نمایش دهید، و در انتها نمره میانگین کلاس را حساب کرده و برای آن هم نمودار بکشید.

مثال:

Ali: ******

Reza: ****

Maryam: ******

Miangin: 15

Miangin: ******

 

لیستی از 5 کار مختلف ایجاد کنید، سپس آن ها را با نوشتن حلقه ای به شکل معکوس چاپ کنید.

[“bidar sho”,”ghaza bokhor”,”dars bekhoon”,”bazi kon”,”bekhab”]

bekhab

bazi kon

dars bekhoon

ghaza bokhor

bidar sho