11- حلقه در لیست ها

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش یازدهم:

لیستی داریم که دمای روز های هفته شهری را مشابه زیر نمایش میدهد:

[[mylist = [“Rasht”,[20,22,18,15,20,21,22

  1. با حلقه ای که در این درس آموخته اید میانگین دما را محاسبه و چاپ کنید.
  2. برای هر یک از روز های هفته با توجه به دمای آن روز ستاره چاپ کنید.

مثال:

miangin: 19.7

******* : Shanbe

****** : YekShanbe

.

.