12- پر کردن لیست ها با دستور اپند

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش دوازدهم:

از کاربری به ترتیب روز های هفته ساعت مطالعاتی اش را بگیرید و مشابه ویدئو با ستاره میزان مطالعه هر روز را به همراه معدل نهایی آن چاپ کنید. (معدل نیز با ستاره چاپ شود)

مثال:

Sat ? 4

Sun ? 5

Mon ? 6

.

.

.

***** : Sat

**** :Mon

.

.

**** : Avg

 

سوالات اضافه شده در 31 مرداد 1400:

از کاربری تعداد کار هایی که در یک روز باید انجام دهد را بپرسد. سپس از او در هر خط عنوان آن کار را بگیرد و در یک لیست تک به تک ذخیره کند و در نهایت لیست را چاپ کند.

tedad kar: 3

kar 1: tamas ba doctor

kar 2: tamiz kardan otagh

kar 3: motale’e

list is: [“tamas ba doctor”, “tamiz karfan otagh”, “motale’e”]

در ادامه سوال بالا، فرض کنید این کار در یک لیست موجود است، ابتدا کل این لیست را چاپ کنید. سپس به ترتیب هر یک از کار هایی که وارد کرده است را نمایش دهد سپس از او بپرسد آیا آن کار به انجام رسیده است؟ اگر بله از او میزان زمانی که برای این کار گذاشته است را بپرسد(به دقیقه) سپس در یک لیست دیگر به ازای هر کار میزان دقیقه مصرف شده برای آن کار را بنوسید. اگر کار به انجام نرسیده بود میزان زمان را 0 قرار دهد. سپس در نهایت این لیست را نیز نمایش دهد. و مجموع زمان را نیز حساب کند.

list is: [“tamas ba doctor”, “tamiz karfan otagh”, “motale’e”]

tamas ba doctor – y

chang min? 10

tamiz karfan otagh – n

motale’e – y

chang min? 60

time list is: [10, 0, 60]

sum of times is 70 min