13- گرفتن چند ورودی در یک خط به عنوان لیست

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش سیزدهم:

در یک خط نام چند شهر و در خط بعدی دمای هوای آن شهر ها را گرفته و در ادامه اگر دمای هر شهری زیر 15 درجه بود، جلوی آن شهر بنویسید لباس گرم همراه داشته باشید.

مثال:

List of cities? Tehran Rasht Tabriz

List of Degrees? 18,20,12

Tabriz – Put on warm clothes

برنامه ای بنویسید که از کاربری جمله ای را بگیرد. این جمله را بر اساس اسپیس جدا جدا کند و در یک لیست قرار دهد. سپس چاپ کند که این جمله چند کلمه دارد ( کلمه همان تعداد خانه های لیست ایجاد شده است) لیست و تعداد کلمه را چاپ کنید.

 

ali boland khandid
["ali","boland", "khandid"]
3 kalame darad

برنامه ای را بنویسید که از کاربر در یک خط تعدادی نمره از 20 را بگیرد. ( برخی از این نمرات اعشاری هستند) سپس این نمرات را تبدیل به نمره از 10 کند و در یک لیست قرار دهد و این لیست را چاپ کند.

18.5 19 20 20.5

[9.25 ,9.5 ,10 ,10.25]