14- چسباندن لیست ها با دستور اکستند

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش چهاردهم:

فروشگاه زنجیره ای داریوش درای دو شعبه در شهری است. میزان سود حاصل از فروش هر کدام از این شعبه ها را در سه روز گذشته از کاربر بگیرید. سپس همه ی این لیست ها را به هم بچسبانید و چاپ کنید. ( حتما ابتدا با دستور اکستند لیستی شامل سود فروش هر دو شعبه ایجاد کنید)

مثال:

Branch1: 20000000,15000000,12000000

Branch2: 14500000,11000000,19000000

20000000,15000000,12000000,14500000,11000000,19000000