15- بریدن لیست ها و گرفتن بازه هایی از اطلاعات لیست ها

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش پانزدهم:

می خواهیم برای رستورانی میزان مورد نیاز خمیر پیتزا را محاسبه کنیم.

لیستی درست کنید از مساحت پیتزا های دایره شکلی به شعاع 1 و 2 و 3 و …. و 20

در ابتدا این لیست را چاپ کنید. ( مساحت ها معیاری از میزان محتویات پیتزای استفاده شده در شعاع های مختلف هستند. )

سپس از کاربر عدد اول ( حد اقل شعاع) عدد دوم ( حداکثر شعاع) عدد سوم ( پله های صعود کردن شعاع ها ) را بگیرید.

سپس شعاع و مساحت های مختلف ممکن برای قرار دادن پیتزا در لیست منو را چاپ کنید.

مثال:

لیست ایجاد شده : [1256, … , 28.26 , 12.56, 3.14 ]

لیست چاپ شده :

 3.14

12.56

28.26

.

.

1256

R min: 2

R max: 13

R Step: 3

 

شعاع و مساحت های مناسب منو:

12.56  2

78.5  5

200.96  8

379.94 11