2- آموزش حلقه ها در پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش دوم: حلقه ها

ب ب ک: برنامه ای بنویسید که

ب ب ک  به ترتیب اعداد زوج را تا 100 چاپ کند:

مثال:

0

2

4

.

.

100

ب ب ک به ترتیب  اعداد فرد را از 99 تا 1 به شکل نزولی چپ کند:

مثال:

99

97

95

.

.

1

ب ب ک مجموع اعداد سه رقمی را با وایل حساب کند ( از فرمول استفاده نشود )

مثال:

494550

ب ب ک اعداد توان 2 را از «2 به توان 1» تا «2 به توان 20» چاپ کند.

مثال:

2

4

8

16

32

.

.

524288

1048576