9- عملیات ریاضی در پایتون

دانلود و مشاهده در آپارات

تمرین بخش هشتم:

عملگر های ریاضی

ب ب ک: دو عدد از کاربر بگیرد و روی آن ها همه ی عملگر های جمع، منها، تقسیم، ضرب، تقسیم صحیح، باقیمانده، توان (اولی به توان دومی) و جذر هر دو را محاسبه کند.

مثال:

2

3

+: 5

-: -1

.

.

ب ب ک از کاربر تعداد ساعت کاری در روز های عادی و پنج شنبه ها را بگیرد، سپس محاسبه کند در ماه مجموع ساعات کاری چقدر می شود. همچنین از کاربر میزان حقوق به ازای یک ساعت را گرفته و مجموع حقوق پرداختی را باتوجه به محاسبه قسمت قبل در یک ماه حساب کند.

مثال:

Saat addi: 8

Saat panjshanbe: 4

Hoghoogh saati: 20000

Majmoo saat yek mah: 176

Hoghoogh: 3520000

 

ب ب ک عددی را از کاربر بگیرد، و سپس فاکتوریل آن عدد را چاپ کند. ( بدون کتابخانه ریاضی)

فاکتوریل5 : 5 * 4 * 3 * 2 * 1

مثال:

120

120

ب ب ک عددی را از کاربر بگیرد، و سپس فاکتوریل آن عدد را چاپ کند. ( با استفاده از کتابخانه ریاضی)

راهنمایی:

https://docs.python.org/3/library/math.html

مثال:

120

120